Vítejte na stránkách ÚKBH

Příjem materiálu:
  Lochotín: 377 103 271
  Bory: 377 402 571

Sekretariát (7-15 h):
  Biochemie: 377 104 234
  Hematologie: 377 104 229
Laboratorní příručka
Popis odběrového systému
  Žádanky

Vítejte na stránkách ÚKBH

Jsme největší laboratorní pracoviště FN Plzeň, zajišťujeme biochemická a hematologická vyšetření pro oba areály nemocnice i ambulantní služby v oblasti hematologie a poruch metabolismu. Naše pracoviště zaručuje kvalitu poskytovaných služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013, je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje všechny technické, personální a administrativní požadavky Auditu II NASKL pro odbornosti 801 – Pracoviště klinické biochemie a 818 – Laboratoř hematologická.


Aktuality

16.11.2020 Stanovení LDL cholesterolu místo výpočtu
Od 18. 11. 2020 provádíme přímé stanovení LDL cholesterolu, které nahradí výpočet pomocí Friedewaldovy rovnice. Oproti výpočtu je stanovení LDL možné i u pacientů s koncentrací triacylglycerolů (TG) 4,5-23 mmol/l. Stanovení LDL cholesterolu u pacientů s koncentrací TG > 2 mmol/l poskytuje vyšší hodnoty než výpočet. Rozdíl se zvyšuje s rostoucí koncentrací TG. Klinicky významný rozdíl (> 10 %) se vyskytuje při koncentracích TG > 3 mmol/l.

Pokud při prohlížení výsledků ve WM používáte vlastní konfigurace výsledkového listu, je třeba metodu P/S-LDL přidat.

Více informací zde: LDL cholesterol (S/P)


2.11.2020 Změna metody pro měření kreatininu

Laboratoř ÚKBH přechází na měření kreatininu v plazmě/séru i v moči enzymatickou metodou. Oproti dosud užívané metodě založené na Jaffého reakci má enzymatické stanovení hlavně tyto výhody:

 •  Výsledky lépe odpovídají skutečné koncentraci kreatininu; metoda je méně ovlivněna nespecifickými interferencemi.
 •  Metoda je citlivější a preciznější – výsledky mají menší variabilitu způsobenou neprecizností metody.

Zjednodušené porovnání interpretace odhadů glomerulární filtrace (eGFR) založených na plazmatickém/sérovém kreatininu (původní vs. nová metoda):

 • V hodnotách eGFR < 1 ml/s jsou výsledky obou metod zcela srovnatelné (a nová má menší náhodnou variabilitu).
 • V hodnotách eGFR 1 až 1,5 ml/s lze počítat s lehce sníženými hodnotami odhadu eGFR novou metodou (cca o 0,1 ml/s).
 • V hodnotách eGFR > 1,5 ml/s je nový odhad GFR snížen již o cca 0,2 až 0,5 ml/s.

Snížení odhadů GFR ve vyšších hodnotách je způsobeno pravdivějším měřením sérového kreatininu v nízkých hodnotách (zejména < 60 µmol/L), kde původní metoda vydávala falešně nízké hodnoty. Protože nízké hodnoty plazmatického/sérového kreatininu fyziologicky nacházíme hlavně u dětí a částečně i u žen, budou ovlivněny zejména odhady GFR u těchto skupin. Nízké hodnoty plazmatického/sérového kreatininu u pacientů s patologicky sníženou svalovou hmotou nelze pro odhad GFR použít (platí pro starou i novou metodu).

Změna metody nemá klinicky významný vliv na výsledky kreatininu v moči.

Přestože je nová metoda analyticky významně lepší, trpí následujícími lékovými interferencemi, které vedou k falešnému snížení výsledků:

 • při přímé kontaminaci vzorku infúzí s podávaným lékem: katecholaminy (dopamin, dobutamin, méně adrenalin a noradrenalin), metamizol (vždy nabírat před podáním léku)
 • v terapeutických koncentracích: rifampicin, levodopa, metyldopa, dicynone, N-acetylcystein (dávky při otravě paracetamolem)

Falešné zvýšení výsledků je spíše vzácné, popsané bylo u otrav etylénglykolem (interferují metabolity etylénglykolu), u podávání N-etyglycinu a DL-prolinu.

Průběžně aktualizované informace o metodě a její interpretaci najdete dlouhodobě na stránkách ÚKBH.


19.10.2020  Stanovení ADAMTS13
ÚKBH zavedl měření funkční aktivity a inhibitoru metaloproteázy ADAMTS13 k diagnostice vrozené i získané TTP (trombotická trombocytopenická purpura) standardní ELISA chromogenní metodou. Vyšetření požadujte na elektronické žádance (je možné žádat společně s ostatními metodami daného náběru). K vyšetření je potřeba 1 samostatná zkumavka s 3,2% citrátem sodným o objemu 4,5 mL (běžná koagulační zkumavka s modrým víčkem). Odběr krve pro stanovení diagnózy TTP je nutno provést před zahájením léčby. Příjem vzorků je 24 hodin denně. Statimové vyšetření je nutno domluvit telefonicky (kontakt na konziliárního hematologa je v pracovní době na tel. 4991, během příslužby prostřednictvím laboratoře tel. 4251). Statimové výsledky jsou k dispozici do 72 hodin, v režimu rutinního vyšetření  cca za 6 týdnů.

Další informace o ADAMTS13 jsou na webu ÚKBH ADAMTS13 aktivita (P) a ADAMTS13 inhibitor (P)


25.6.2020  Změny sérologie hepatitid
Od 26. 6. 2020 budou výsledky anti-HAV celk. vydávány pouze jako negativní/pozitivní. Pozitivní výsledek indikuje probíhající nebo prodělanou infekci virem hepatitidy A nebo přítomnost protilátek po očkování proti hepatitidě A. Interferovat mohou vysoké dávky biotinu podávané pacientovi. Během prázdnin (po zpracování posledního setu) bude zrušeno vyšetření anti-HBc IgM.


18.6.2020  Změna zkumavek na stanovení P-glukózy, oGTT
S účinností od 22.6.2020 se ke stanovení glukózy v plazmě pro diagnostiku poruch glukózové tolerance (včetně oGTT) používá zkumavka VACUETTE FC Mix s růžovým víčkem (kód materiálu v SZM 5001117), která díky přídavku citrátu zcela zabraňuje poklesu glykémie po odběru. Nynější zkumavky s šedým víčkem je k tomuto účelu možné používat pouze  do 1.7.2020. Stanovení laktátu se nadále provádí výhradně ze zkumavky s šedým víčkem. Nově bude možno pomocí elektronické žádanky požadovat stanovení glukózy v rámci oGTT.


 18.5.2020  Hemoglobin ve stolici (okultní krvácení) – jednotky, požadování
Výsledky vyšetření jsou nyní souběžně vydávány v doporučených, univerzálních jednotkách µg/g (tj. µg hemoglobinu na gram stolice). Vydávání v původních jednotkách (µg/L extraktu) bude k 1. 7. 2020 ukončeno. Přepočtový faktor: µg/L = µg/g x 5. Normální hodnota < 15 µg/g.

Pokyny pro pacienty: INL/0486/01 Odběr stolice na stanovení hemoglobinu

Nově je možno biochemická vyšetření stolice (tj. stanovení hemoglobinu a pankreatické elastázy) požadovat pomocí elektronické žádanky ve WM. Upozorňujeme, že žádanky obsahující tato vyšetření je nutné tisknout teprve „v době existence vzorku.“


6.5.2020 Změna referenčních mezí vybraných koagulačních parametrů
Od 6. 5. 2020 dochází k úpravě referenčních mezí v některých věkových kategoriích u metod Fibrinogen (P), Antitrombin (P), Faktor V (P), Faktor VIII (P), Faktor IX (P), Faktor XII (P), Protein C aktivita (P).
Nově poskytuje hematologická laboratoř v borském areálu FN Plzeň vyšetření metody Anti Xa/LMWH. Režim vyšetření je 7dnů v týdnu/24 hodin denně.


5.5.2020 Albumin v moči – změna názvu
Od 5. 5. 2020 se ve WM a na elektronické žádance mění název mikroalbuminurie na albumin v moči. Preferuje se stanovení z druhé ranní moče (případně náhodný vzorek) a poměr albuminu v moči k močovému kreatininu (ACR). ACR se při indikaci albuminurie vypočítá automaticky. Sběr klidové noční moče a vyjadřování odpadu v µg/min se již neprovádí. Pokud využíváte stanovení odpadu albuminu v rámci hodnocení odpadu proteinu, je nutno doplnit diurézu/24 h (při sběru kratším než 24 h se odpad nevypočte).
Více informací zde: Albumin (U), Albumin/kreatinin (ACR) (U)


15.4.2020 Index paO2/FiO2, anion gap
Od 14. 4. 2020 jsme zavedli automatický výpočet indexu paO2/FiO2  jakožto ukazatele plicní dysfunkce při požadavku na vyšetření ABR a krevních plynů z arteriální krve. Dále je u všech vyšetření ABR vydáván parametr anion gap (AG, aniontové okno) - ukazatel charakterizující metabolickou složku ABR. Pokud při prohlížení výsledků ve WM používáte vlastní konfigurace výsledkového listu jen s vybranými metodami, bude třeba výpočty přidat do používaných konfigurací.

Více informací o výpočtech zde: paO2/FiO2 index (B) ; Anion gap


17.3.2020 Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku
Na vyšetření ABR (kapiláry, stříkačky) a amoniaku (Vacuette s fialovým víčkem) zasílejte materiál zabalený v namraženém modrém chladicím gelu a zajištěný gumičkou. Gel musí mít teplotu kolem 0°C, ideální je pouze krátkodobé namražení, kdy gel zůstává ohebný. Kapilára musí být uložena v plastové zkumavce. Materiál zchlaďte bezprostředně po odběru a urychleně zašlete do laboratoře. Chladicí gely označte číslem vašeho nákladového střediska z důvodu jejich vracení. Tento způsob transportu platí při použití potrubní pošty, při osobní donášce lze použít i transport na ledové tříšti.

Více podrobností včetně obrazového návodu najdete na této stránce.

Chladicí gely ve skladu SZM: 29001579 Cold-Hot pac 13x14cm


13.3.2020 Stanovení interleukinu 6 přebírá ÚKBH, metoda dostupná nepřetržitě
Od 16. 3. 2020 přebírá stanovení interleukinu 6 Ústav klinické biochemie a hematologie. Metoda je nyní dostupná nepřetržitě (provádí se jen na ÚKBH Lochotín), najdete ji na elektronické žádance ÚKBH v sekci Bílkoviny (pod CRP a PCT). Vydávané hodnoty jsou číselně srovnatelné s původní metodou prováděnou na ÚIA, nicméně používáme sety od jiného výrobce a klinicky zanedbatelné odchylky jsou možné.
Referenční meze a cut-off hodnoty jsme dle literatury nastavili následovně:

Hodnota
Jednotka
Poznámka
< 7
ng/L
95. percentil dospělé referenční populace*
100
ng/L
cut-off pro bakteriální infekcia
200
ng/L
cut-off pro sepsi, novorozeneckou sepsia
150 (až 400)
ng/L
cut-off pro infikovanou nekrózu (pseudocystu) pankreatua

  * 100. percentil je 30 ng/L - hodnoty vyšší než 30 ng/L se ve zdravé dospělé populaci nevyskytují; u zdravých novorozenců jsou hodnoty výrazně vyšší (v prvních dnech života kolem 100 ng/L) a rychle klesají
a  cut-off hodnoty jsou jen orientační, se zvyšující hodnotou IL-6 se zvyšuje pravděpodobnost, že jde o závažnou zánětlivou odpověď ev. sepsi.

Podrobnosti k indikaci a interpretaci metody najdete na stránkách ÚKBH.


30.1.2020 Zavedení stanovení oxalátů a citrátů v moči pro posouzení rizika vzniku urolitiázy pro všechna oddělení
Vyšetření se provádí ze sbírané moče a je možno jej požadovat pomocí elektronické žádanky. Ve skupině „Urolitiáza metafylaxe“ je třeba vybrat možnost „sběr“ v případě sběru moče,nebo „jednorázově“ v případech, kdy není sběr možný (někteří pediatričtí pacienti apod.). Skupiny obsahují další stanovení nezbytná pro posouzení rizika vzniku urolitiázy (koncentrace kalcia, magnézia, fosfátů, kyseliny močové, kreatininu v krvi a moči, pH čerstvé moče).

Doporučená sběrná nádoba: Odběrový systém ÚKBH (Objednávky SZM, kód 2456471).

Konzervační činidlo 10 ml 10% roztoku thymolu v izopropanolu možno objednat z lékárny FN (Intranet FN → Objednávky léky → Použít filtr „MS“ → položka „UKBH – konzervační činidlo urolitiáza 10 ml“).

Podrobnosti ohledně sběru moče jsou uvedeny v Řízené dokumentaci FN Plzeň.

Další informace o stanovení koncentrace citrátů a oxalátů jsou k dispozici na webu ÚKBH, viz citráty a oxaláty. Vyšetření se provádí obvykle 1x za 14 dní. V případě otázek volejte na 4243 nebo mailem na brozp@fnplzen.cz.


23.10.2019  Zrušení stanovení glykémie z kapilární krve na laboratorních glukometrech
Od 1. 11. 2019 rušíme v laboratoři klinické biochemie Lochotín i Bory stanovení glykémie z kapilární krve (odběr do mikrozkumavky se systémovým roztokem) z důvodu minimálních požadavků po zavedení měření glykémie na POCT glukometrech firmy Roche.

Možnosti stanovení glykémie:
Metoda
Materiál (odběr)
Měřicí rozsah (mmol/L)
POCT glukometry Roche
Kapilární  krev
1,5-33
(pozn.: nejrychlejší   stanovení v laboratoři)
Kapilára, stříkačka Radiometer
(příp. Vacuette zelená/fialová)
0,5-60
(nelze dále ředit)
Vacuette zelená/červená/šedá
0,1-138
(zahrnuje automatické ředění 3x)

5.9.2019 Sledování doby stability vzorku; žádanky na speciální hematologické vyšetření
Od 5. 9. 2019 je uvedeno překročení doby stability vzorku na výsledkovém listu i u všech koagulačních vyšetření a vyšetření funkcí trombocytů. Sleduje se čas odběru biologického materiálu (uvedený na žádance) a čas doručení na centrální příjem ÚKBH. Při překročení doby stability vzorku je na výsledkovém listě uvedena automatická laboratorní poznámka o možném ovlivnění výsledku: „Doba mezi odběrem a přijetím vzorku do laboratoře nad 2 hodiny – možné ovlivnění laboratorních výsledků, je-li čas odběru uveden správně.“ Správné vyplňování časů odběru v elektronické žádance je uvedeno v oznámení ÚKBH biochemie z 2. 8. 2019.

Připomínáme, že ke správnému hodnocení funkcí destiček a speciálních hemokoagulačních vyšetření (panelů) je potřeba vyplnit ve WinMedicalcu žádanku buď na klinickou událost „159 Vyšetření funkcí trombocytů“ nebo „013 Hemokoagulační vyšetření“ s popisem klinického stavu pacienta, důvodem vyšetření a léčbou, která by mohla mít vliv na výsledky měření. Bez správně vyplněné žádanky nemůže laboratoř výsledky správně hodnotit. Statimové vyšetření hemokoagulačních panelů (např. dif. dg. patologického APTT) je potřeba domluvit s hematologem ÚKBH.


1.8.2019 Transport biologického materiálu, správný čas odběru
Od 1.8.2019 je na výsledkovém listě při dvouhodinovém překročení doby mezi uvedeným časem odběru biologického materiálu a časem doručení do biochemické laboratoře u analytů nestabilních v plné krvi uvedena automatická laboratorní poznámka o možném ovlivnění výsledku.
„Doba mezi odběrem a přijetím vzorku do laboratoře nad 2 hodiny – možné ovlivnění laboratorních výsledků, je-li čas odběru uveden správně.“
Týká se těchto vyšetření: glukóza (odběr bez NaF), draslík, fosfor, LDH, kys. listová, homocystein, levetiracetam, lamotrigin, amoniak, ABR a krevní plyny (+ ionizovaný vápník, glukóza, laktát v plné krvi), moč chemicky a morfologicky, vyšetření punktátu.
Aby bylo toto opatření smysluplné, je nutné zajistit správné vyplňování časů odběru. Postup se liší podle organizace práce na ZOK:
1. žádanku vyplňujete a/nebo tisknete těsně před odběrem => časem odběru je čas vyžádání nebo tisku (vyplňuje se automaticky)
2. žádanku vyplňujete a tisknete předem
=> pak je nutné vyplnit čas odběru na druhé záložce elektronické žádanky (viz. obr.)
Před odběrem krve je třeba zkontrolovat správné vyplnění času odběru, v případě nesrovnalosti ručně vepsat skutečný čas odběru na předem vytištěnou žádanku. Při uvedení pozdějšího času odběru, než je čas doručení do laboratoře, nelze materiál včas zpracovat. Vyplnění pole „Provést nejdříve“ značně komplikuje přijímání žádanek a včasné zpracování materiálu. Pokud pro vaši vnitřní potřebu toto pole vyplňujete, je třeba zadat čas 00:00 (viz. obr.).


17.7.2019 Konziliární činnost pro FN (BIOCHEMIE)
Pro konzultaci s lékařem klinické biochemie (nebo vedoucím služby) mohou zaměstnanci FN využívat mobilní telefon, který bude dostupný 24 hodin denně.
 zkrácená volba z pevné sítě FN: *230


10.7.2019 Odběr punktátu na pH
pH punktátu nově vyšetřujeme přesnější metodou pomocí pH metru. Na stanovení je třeba odebrat alespoň 2 mL punktátu do injekční stříkačky bez vzduchových bublin a okamžitě doručit do laboratoře. Na ostatní vyšetření odeberte také alespoň 2 mL punktátu do čisté močové Vacuette zkumavky s kulatým dnem a žlutým víčkem.


20.6.2019 - Ředění vzorků na stanovení erytropoetinu
Při nutnosti vyčíslit koncentraci erytropoetinu nad horní hranici měřicího rozsahu (posouzení vhodnosti léčebného podávání EPO), prosím požadujte na elektronické žádance metodu EPO >200 (MDS) (na žádance hned pod metodou Erytropoetin).


1.6.2019 - Změna referenčních mezí - agregace destiček impedančně (Multiplate)

Metoda Dříve Nyní
Agregace destiček po ADP – impedančně 30-70 U 38-141 U
Agregace destiček po ASPI – impedančně 40-140 U 86-162 U
Agregace destiček po TRAP – impedančně 50-140 U 97-159 U

Cut-off pro hodnocení protidestičkové léčby se nemění.

Pro metodu APC rezistence se rozšiřuje cut-off  2,28 pro hodnocení již od 6 měsíců věku (původně od 18 let).


11.1.2019 - Změna náběrových zkumavek pro vyšetření agregace destiček impedančně (Multiplate)

Po spotřebování stávajících zkumavek Hirudin Blood Tube 3.0 mL je nutné používat pro vyšetření Multiplate nově doporučené zkumavky Sarstedt S–Monovette® 1,6 mL Hirudin. Zkumavky budou plynule nahrazeny cestou SZM. Odběr krve do zkumavek Sarstedt s hirudinem je stejný jako do Sarstedt ThromboExact. Referenční rozmezí a cut-off pro hranici účinnosti léčby se nemění.


30.11.2018 – APC rezistence
Od 20. 11. 2018 nahrazujeme screeningovou metodu ProC global vyšetřením APC rezistence. Důvodem je změna koagulometru. Frekvence stanovení se nemění. Cut-off metody APC rezistence pro dospělé pacienty (od 18 let) je 2,28. Zhodnocení výsledků trombotického panelu vydává laboratoř, podmínkou je správně vyplněná žádanka ve WinMedicalcu „013 Hemokoagulační vyšetření“. APC rezistenci je možno žádat jako samostatnou metodu nebo je automatickou součástí trombotického panelu.


8.11.2018 – Náběry na ELFO
Od 8. 11. 2018 prosím nezasílejte při požadavku na vyšetření ELFO bílkovin séra samostatnou elektronickou žádanku, jen samostatný odběr (červená vacuette jako dosud). Požadavek na ELFO nyní musí být na společné elektronické žádance s ostatními požadavky. Preferovaný materiál pro rutinní biochemické metody je plazma (zelená vacuette Li heparin).
Při společném požadavku na ELFO a ostatní biochemické metody tedy zasílejte dvě zkumavky (červená a zelená vacuette) a jednu žádanku.


31.5.2018 - Vankomycin kontinuálně

Průběžnou hladinu vankomycinu (při podávání kontinuální infuzí) požadujte od 31.5.2018 v elektronické žádance ve WinMedicalcu jako „Vankomycin kont.“ (pod Vankomycinem po).

Cílové hodnoty v ustáleném stavu (obvykle alespoň 24h od začátku podávání): 15-20 mg/l; 20-25 mg/l u závažnějších infekcí. Pokud pro prohlížení laboratorních výsledků ve WM používáte jinou konfiguraci než „FN Plzeň konfig.“, prosím ověřte správné zařazení metody do laboratorního listu.


 

6.3.2018 - Pokyny k terapeutickému monitorování hladin vankomycinu a aminoglykosidových ATB

Interní edukační dokument pro sjednocení pravidel odběrů vzorku krve ke stanovení hladin vankomycinu, gentamicinu a amikacinu. Farmakokinetická interpretace s využitím speciálního softwaru je prováděna po vyplnění žádanky (papírové nebo lépe elektronické - žádanka č. 826 ve WM) nebo telef. požadavku (viz dokument). Elektronickou žádanku není třeba tisknout - provádějící pracoviště je automaticky notifikováno.


15.11.2017 - Nové toxikologické vyšetření moči - tramadol, zolpidem
ÚKBH zavedlo dvě nová kvalitativní toxikologická vyšetření v moči (výsledek pozitivní nebo negativní):

Vyšetření je možné požadovat na elektronické žádance ve WinMedicalcu.


2.6.2017 - Sérologie hepatitid - změna odběrové zkumavky https://ukbh.fnplzen.cz/sites//users/ukbh/obrazky/piktogramy/4.png

Od pondělí 5. 6. 2017 se mění odběrová zkumavka pro vyšetření sérologie hepatitid. Od tohoto data požadujeme pro sérologii hepatitid náběr do samostatné zkumavky Vacuette K3EDTA 2 ml (zkumavka s fialovým víčkem). Změnu doporučila firma Roche, která dodává sety ke stanovení. Samostatná zkumavka zaručí nemožnost kontaminace vzorku.

Pro stanovení PCR HBV a PCR HCV je nutné provést odběr do další samostatné zkumavky Vacuette K3EDTA 2 ml (zkumavka s fialovým víčkem). Na každé stanovení PCR zašlete samostatnou zkumavku.

Přehled odběrového systému ÚKBH


22.5.2017 - Stanovení žlučových kyselin

Od 22.5.2017 zavádí ÚKBH vyšetření žlučových kyselin. Odběr se provádí ideálně nalačno do zkumavky s gelem (sérum nebo Li-heparin), požadavek na vyšetření se zadává na elektronické žádance (4. sloupec dole).
Referenční meze: < 10 µmol/l  (nalačno 8-12 h); < 20 µmol/l (2 h po jídle)

Mezi hlavní indikace vyšetření patří intrahepatální cholestáza u těhotných (za vysoce rizikovou se u těhotných považuje koncentrace žlučových kyselin > 40 µmol/l). Léčba UDCA (ursodeoxycholovou kyselinou) může ovlivnit koncentraci celkových žlučových kyselin. Ke zvýšení žlučových kyselin dochází při řadě jaterních onemocnění.
Více na www: Žlučové kyseliny (P/S)


4.4.2017 - Biochemické konzilium se zápisem do WinMedicalcu

Od 4.4.2017 lze požadovat konziliární vyšetření klinickým biochemikem se zápisem do WinMedicalcu. Konzilia budou zaměřena zejména na správnou indikaci a interpretaci biochemických laboratorních výsledků (např. doporučení, jaký laboratorní test by mohl pomoci při diagnostice a léčbě pacienta, nebo jak interpretovat méně obvyklé nebo překvapivé laboratorní výsledky…). Konzilia budou prováděna v dopoledních hodinách v pracovních dnech.

Základní informace o prováděných metodách (preanalytické vlivy, klinický význam, interpretace a interference) jsou dostupné zde.

Žádanka pro konziliární biochemické vyšetření se vytvoří ve WinMedicalcu přes volbu „Žádanky“. Pokud není žádanka v seznamu „Oblíbené typy žádanek“ lze nově založit: Typ:  009 Konziliární vyšetření, Provádějící pracoviště: 410156 - ÚKBH - biochemie Lochotín. Po vyplnění diagnózy a žádosti o konzultaci je možné žádanku pomocí tokenu podepsat. Pokud se nepoužije elektronický podpis, žádanka se vytiskne a zašle na příjem ÚKBH.


3.4.2017 - Speciální hemokoagulace nově i na elektronické žádance

Od 3. dubna 2017 bude ve WinMedicalcu nová elektronická žádanka pro laboratorní vyšetření ÚKBH, kde je nově možnost žádat vyšetření funkcí krevních destiček a speciální hemokoagulační vyšetření (panely metod nebo jednotlivá vyšetření speciální koagulace). Při požadavku na vyšetření funkce trombocytů je nutno označit případnou protidestičkovou léčbu nebo potvrdit, že pacient žádnou protidestičkovou léčbu nemá (volbou v předtištěném rámečku). K panelům metod speciální koagulace laboratoř požaduje souhlas s úpravou seznamu požadovaných vyšetření.

Připomínáme zavedenou praxi: má-li klinik požadavek na zhodnocení panelů metod speciální koagulace hematologem, musí vyplnit ve WinMedicalcu žádanku buď na klinickou událost „159 Vyšetření funkcí trombocytů“ nebo „013 Hemokoagulační vyšetření“.


23.6.2016 - Změna referenčních mezí; transport materiálu na stanovení amoniaku
Od 23.6.2016 stanovujeme kyselinu listovou novým setem firmy Roche. Referenční rozmezí se mění:
Dříve: 3,0 – 9,0 µg/l Nyní: ≤1 měsíc ≥7,0 µg/l
      1 měsíc-18 let ≥2,0 µg/l
      > 18 let ≥4,0 µg/l
Dále se mění referenční rozmezí pro bilirubin konjugovaný:
Dříve:
 ≤ 5,0 µmol/l
Nyní:
≤ 1 měsíc
≤ 15,0
µmol/l
 
 
 
>1 měsíc
≤ 7,0
µmol/l

Krev na stanovení amoniaku lze nově transportovat potrubní poštou: zkumavku s materiálem ihned po odběru až do transportu uchovávat při teplotě tajícího ledu (stejně jako odběr pro ABR). Potrubní poštou se posílají vzorky bez ledu.


15.6.2016 - Změna referenčních mezí krevního obrazu    
Podle doporučení České hematologické společnosti se s účinností od 15.6.2016 mění referenční meze
pro následující metody krevního obrazu: erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, střední objem erytrocytů
(MCV), střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC) a retikulocyty.
Nově laboratoř vydává výsledky metody normoblasty relativně a absolutně (prosím nastavte metodu do
svých laboratorních listů ve WinMedicalcu).
Zdroj: http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/referencni_meze.php
Bližší informace o změnách na webových stránkách ÚKBH: https://ukbh.fnplzen.cz/cs/node/1240

Změna mikroskopického hodnocení trombocytů
V případě, že v nátěru periferní krve budou nalezeny shluky trombocytů (tzn. jedná se s největší pravděpodobností o pseudotrombocytopenii), nebude číselná hodnota trombocytů vydávána (ve výsledku metody B--Trombo bude „viz text“, protože trombocyty nelze v tomto případě správně spočítat).


1.6.2016 - Preeklampsie
Od 1.6.2016 zavádí ÚKBH pro pacientky gynekologicko-porodnické kliniky stanovení biomarkerů preeklampsie:
PlGF (placentar growth factor) a sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase). Tyto markery patří mezi faktory ovlivňující angiogenezi. PlGF patří mezi proangiogenní, sFlt-1 mezi antiangiogenní faktory. Pro predikci rozvoje preeklampsie ve druhé polovině gravidity má význam sledování poměru sFlt-1/PlGF. Hodnota tohoto poměru <38 má vysokou negativní prediktivní hodnotu (nízké riziko rozvoje preeklampsie během dalšího týdne). Výsledek >38 se hodnotí podle délky gravidity. Vyšetření lze požadovat jen na elektronické žádance. Další informace u metody sFlt-1/PlGF (P/S).


3.5.2016 - Nová elektronická žádanka
Od 3. května 2016 bude ve WinMedicalcu nová elektronická žádanka pro laboratorní vyšetření ÚKBH. Vyšetření, která lze provádět z plazmy (odběr do zkumavky s Li-heparinem) nebo ze séra, budou podbarvena na žádance bíle a bílé bude také políčko u popisu zkumavek.
U metod ve výsledkovém listu a v tabulce „Laboratorní výsledky“ bude označení materiálu P/S (plazma nebo sérum).

Odběr do Li-heparinu je vhodný u akutních pacientů a pacientů s poruchou koagulace nebo antikoagulační léčbou. 

Metody, které lze stanovit pouze ze séra, jsou podbarveny červeně.  Při jejich požadování je nutno vytvořit novou elektronickou žádanku, pokud posíláte současně na jiné metody (podbarvené bíle) odběr do Li-heparinu. 


1.3.2016 - Digoxin, fentanyl

 • Od 1. 3. 2016 aktualizuje  ÚKBH  ve spolupráci s oddělením klinické farmacie referenční rozmezí digoxinu.
  Původní doporučené terapeutické hladiny (0,8-2,0 µg/l) se mění na 0,5-1,2 µg/l. Odběr se provádí v ustáleném stavu (za 5-7 dní) před podáním další dávky digoxinu. Pro pacienty se srdečním selháním jsou optimální koncentrace 0,5-0,8 µg/l, pro pacienty s fibrilací síní při horní hranici rozmezí. Toxické příznaky se mohou objevit již při koncentracích nad 2,0 µg/l, hodnoty nad 3,0 µg/l hlásí laboratoř telefonicky na oddělení jako kritickou hodnotu.
 •  Zavádíme průkaz fentanylu v moči. Metodu je možno požadovat elektronickou žádankou.

21.1.2016 - Aktualizace výpočtů aterogenního rizika
Vyřazujeme výpočty: Apo A-I/Apo B; Aterogenní index: (celkový cholesterol – HDL cholesterol)/HDL cholesterol
Aktuální výpočty: LDL-cholesterol  dle Friedewaldovy formule (do koncentrace triacylglycerolů 4,5 mmol/l);
Aterogenní index plazmy (AIP): Log (TG/HDL cholesterol); Non-HDL cholesterol: Celkový cholesterol – HDL cholesterol; ApoB/ApoA-I


18.1.2016 - Interaktivní rutinní žádanka (interní dokument)
Obrázek žádanky odkazující po kliknutí na informace o jednotlivých metodách.