Vítejte na stránkách ÚKBH

Příjem materiálu:
  Lochotín: 377 103 271
  Bory: 377 402 571

Sekretariát (7-15 h):
  Biochemie: 377 104 234
  Hematologie: 377 104 229
Laboratorní příručka
Žádanky

Zkumavky

Vítejte na stránkách ÚKBH

Jsme největší laboratorní pracoviště FN Plzeň, zajišťujeme biochemická a hematologická vyšetření pro oba areály nemocnice i ambulantní služby v oblasti hematologie a poruch metabolismu. Naše pracoviště zaručuje kvalitu poskytovaných služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013, je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje všechny technické, personální a administrativní požadavky Auditu II NASKL pro odbornosti 801 – Pracoviště klinické biochemie a 818 – Laboratoř hematologická.


Aktuality

14. 4. 2021 Dodatečné požadavky („Dodělávky“)
Na web ÚKBH jsme umístili instrukci pro Dodatečné požadavky.
Ve FN Bory žadatel kontaktuje pracovníky příjmu materiálu ÚKBH (telefon 2571) a žádanku dodá později.
Ve FN Lochotín žadatel při dodělávce z téhož dne laboratoř kontaktovat nemusí, zašle novou žádanku potrubní poštou a na jejím výtisku ručně uvede „DODĚLÁVKA“, datum a čas původního odběru.
Dodělány budou jen metody s dostatečnou stabilitou (viz instrukce, např. hematologické metody pouze 5 h, glukóza a laktát pouze 8 h) a dostatečným objemem zbývajícího biologického materiálu. Pokud nebude možno požadavku vyhovět, pracovníci laboratoře tuto skutečnost oznámí na oddělení.


16. 3. 2021 Algoritmus pro hodnocení kalémie při hemolýze
Od 10. 3. 2021 jsme u hemolytických vzorků, u kterých není možno vydat hodnotu kalémie, zavedli orientační hodnocení na podkladě vypočtené koncentrace kalia korigovaného k hemolýze. Korekce K k hemolýze vychází ze zjednodušeného předpokladu, že 1 g/l volného hemoglobinu zvyšuje plazmatickou kalémii asi o 0,35 mmol/l. Jde o orientační odhad vlivu hemolýzy na kalémii, který může v některých případech přinést užitečnou klinickou informaci (např. upozornění na pravděpodobnou hypokalémii). Přepočet ale nelze vnímat jako spolehlivé číslo a řídit podle něj diagnostiku nebo terapii. Při extrémní hemolýze (volný Hb nad 10 g/l) se komentář nevydává. Interpretační komentář naleznete v Medicalcu v poznámce k metodě. 

 Algoritmus pro hodnocení K při hemolýze:

K korig. k hemolýze (mmol/l)
Poznámka k metodě
< 2,5
Susp. kritická hypokalémie.
2,5 - 3,2
Susp. hypokalémie.
3,2 - 5,2
Susp. normokalémie.
5,2 - 6,5
Susp. hyperkalémie.
> 6,5
Susp. kritická hyperkalémie.

Pokud je známo, že má pacient intravaskulární hemolýzu, je zvýšení kalémie pravdivé a výsledek se může na žádost ošetřujícího lékaře vydat.

Více informací zde: Draslík (S/P)


5. 3. 2021  Oznámení ÚKBH – nová verze rutinní papírové žádanky
Ve skladech MTZ je nyní k dispozici přepracovaná verze papírové rutinní žádanky (v ŘD jako Formulář FN0104). V rámci FN slouží papírová rutinní žádanka zejména jako havarijní řešení v případě výpadku NIS, proto žádáme oddělení o alespoň základní operativní zásobu pro tyto případy. Předchozí verze rutinní papírové žádanky jsou sice nadále funkční, použití nové verze je však preferováno. V běžném provozu nadále používejte elektronické žádanky v Medicalcu.
Název položky MTZ: Rutinní vyšetření ÚKBH (STAPRO OMR 051)


13. 1. 2021  Úprava referenčních hodnot (RH) a jednotek
Od 10. 1. 2021 jsme podle aktuálních odborných zdrojů provedli úpravu RH u řady metod. Platné RH a jejich zdroje jsou uvedeny na webu ÚKBH, podrobný seznam nejzávažnějších změn naleznete zde. Zároveň jsme na základě Doporučení České společnosti klinické biochemie změnili jednotky u některých metod, důvodem je lepší mezilaboratorní porovnatelnost laboratorních výsledků. Od 13. 1. 2021 zavádíme nové jednotky u levetiracetamu, lamotriginu a také u vitaminu B12 a kyseliny listové. Hodnoty zmíněných antiepileptik a vitaminů budeme po dobu 3 měsíců vydávat ve starých i nových jednotkách, přepočty mezi jednotkami budou dlouhodobě dostupné na webových stránkách ÚKBH (u jednotlivých metod). Od 14. 1. 2021 provedeme změnu procent na relativní díly (část z 1) u následujících metod: CDT, saturace transferinu, akantocytů, intratekální syntézy protilátek, složení močových konkrementů. Např. původní výsledek CDT 5 % bude nyní vydáván jako bezrozměrové číslo 0,05. Vše bude správně nastaveno ve WM v konfiguraci výsledkového listu FN Plzeň konfig., kterou udržuje ÚKBH aktuální. Za nastavení ostatních konfigurací nenese ÚKBH odpovědnost a nové metody je nutné přidat individuálně nebo ve spolupráci s pracovníky SIS (NČLP kódy 15200, 18801, 7981, 6975).


10. 12. 2020  Změna vydávání výsledků metody D-dimery
Od 10. 12. 2020 dochází u metody D-dimery ke změně vydávání výsledků. Nově jsou výsledky vyčísleny až do hodnoty 128 mg/l FEU. Hodnoty vyšší jsou vydávány ve formátu > 128 mg/l FEU. Fyziologické meze zůstávají beze změny.


16. 11. 2020  Stanovení LDL cholesterolu místo výpočtu
Od 18. 11. 2020 provádíme přímé stanovení LDL cholesterolu, které nahradí výpočet pomocí Friedewaldovy rovnice. Oproti výpočtu je stanovení LDL možné i u pacientů s koncentrací triacylglycerolů (TG) 4,5-23 mmol/l. Stanovení LDL cholesterolu u pacientů s koncentrací TG > 2 mmol/l poskytuje vyšší hodnoty než výpočet. Rozdíl se zvyšuje s rostoucí koncentrací TG. Klinicky významný rozdíl (> 10 %) se vyskytuje při koncentracích TG > 3 mmol/l.

Pokud při prohlížení výsledků ve WM používáte vlastní konfigurace výsledkového listu, je třeba metodu P/S-LDL přidat.

Více informací zde: LDL cholesterol (S/P)


2. 11. 2020  Změna metody pro měření kreatininu

Laboratoř ÚKBH přechází na měření kreatininu v plazmě/séru i v moči enzymatickou metodou. Oproti dosud užívané metodě založené na Jaffého reakci má enzymatické stanovení hlavně tyto výhody:

  •  Výsledky lépe odpovídají skutečné koncentraci kreatininu; metoda je méně ovlivněna nespecifickými interferencemi.
  •  Metoda je citlivější a preciznější – výsledky mají menší variabilitu způsobenou neprecizností metody.

Zjednodušené porovnání interpretace odhadů glomerulární filtrace (eGFR) založených na plazmatickém/sérovém kreatininu (původní vs. nová metoda):

  • V hodnotách eGFR < 1 ml/s jsou výsledky obou metod zcela srovnatelné (a nová má menší náhodnou variabilitu).
  • V hodnotách eGFR 1 až 1,5 ml/s lze počítat s lehce sníženými hodnotami odhadu eGFR novou metodou (cca o 0,1 ml/s).
  • V hodnotách eGFR > 1,5 ml/s je nový odhad GFR snížen již o cca 0,2 až 0,5 ml/s.

Snížení odhadů GFR ve vyšších hodnotách je způsobeno pravdivějším měřením sérového kreatininu v nízkých hodnotách (zejména < 60 µmol/L), kde původní metoda vydávala falešně nízké hodnoty. Protože nízké hodnoty plazmatického/sérového kreatininu fyziologicky nacházíme hlavně u dětí a částečně i u žen, budou ovlivněny zejména odhady GFR u těchto skupin. Nízké hodnoty plazmatického/sérového kreatininu u pacientů s patologicky sníženou svalovou hmotou nelze pro odhad GFR použít (platí pro starou i novou metodu).

Změna metody nemá klinicky významný vliv na výsledky kreatininu v moči.

Přestože je nová metoda analyticky významně lepší, trpí následujícími lékovými interferencemi, které vedou k falešnému snížení výsledků:

  • při přímé kontaminaci vzorku infúzí s podávaným lékem: katecholaminy (dopamin, dobutamin, méně adrenalin a noradrenalin), metamizol (vždy nabírat před podáním léku)
  • v terapeutických koncentracích: rifampicin, levodopa, metyldopa, dicynone, N-acetylcystein (dávky při otravě paracetamolem)

Falešné zvýšení výsledků je spíše vzácné, popsané bylo u otrav etylénglykolem (interferují metabolity etylénglykolu), u podávání N-etyglycinu a DL-prolinu.

Průběžně aktualizované informace o metodě a její interpretaci najdete dlouhodobě na stránkách ÚKBH.


19. 10. 2020  Stanovení ADAMTS13
ÚKBH zavedl měření funkční aktivity a inhibitoru metaloproteázy ADAMTS13 k diagnostice vrozené i získané TTP (trombotická trombocytopenická purpura) standardní ELISA chromogenní metodou. Vyšetření požadujte na elektronické žádance (je možné žádat společně s ostatními metodami daného náběru). K vyšetření je potřeba 1 samostatná zkumavka s 3,2% citrátem sodným o objemu 4,5 mL (běžná koagulační zkumavka s modrým víčkem). Odběr krve pro stanovení diagnózy TTP je nutno provést před zahájením léčby. Příjem vzorků je 24 hodin denně. Statimové vyšetření je nutno domluvit telefonicky (kontakt na konziliárního hematologa je v pracovní době na tel. 4991, během příslužby prostřednictvím laboratoře tel. 4251). Statimové výsledky jsou k dispozici do 72 hodin, v režimu rutinního vyšetření  cca za 6 týdnů.

Další informace o ADAMTS13 jsou na webu ÚKBH ADAMTS13 aktivita (P) a ADAMTS13 inhibitor (P)


25. 6. 2020  Změny sérologie hepatitid
Od 26. 6. 2020 budou výsledky anti-HAV celk. vydávány pouze jako negativní/pozitivní. Pozitivní výsledek indikuje probíhající nebo prodělanou infekci virem hepatitidy A nebo přítomnost protilátek po očkování proti hepatitidě A. Interferovat mohou vysoké dávky biotinu podávané pacientovi. Během prázdnin (po zpracování posledního setu) bude zrušeno vyšetření anti-HBc IgM.


18. 6. 2020  Změna zkumavek na stanovení P-glukózy, oGTT
S účinností od 22.6.2020 se ke stanovení glukózy v plazmě pro diagnostiku poruch glukózové tolerance (včetně oGTT) používá zkumavka VACUETTE FC Mix s růžovým víčkem (kód materiálu v SZM 5001117), která díky přídavku citrátu zcela zabraňuje poklesu glykémie po odběru. Nynější zkumavky s šedým víčkem je k tomuto účelu možné používat pouze  do 1.7.2020. Stanovení laktátu se nadále provádí výhradně ze zkumavky s šedým víčkem. Nově bude možno pomocí elektronické žádanky požadovat stanovení glukózy v rámci oGTT.


18. 5. 2020  Hemoglobin ve stolici (okultní krvácení) – jednotky, požadování
Výsledky vyšetření jsou nyní souběžně vydávány v doporučených, univerzálních jednotkách µg/g (tj. µg hemoglobinu na gram stolice). Vydávání v původních jednotkách (µg/L extraktu) bude k 1. 7. 2020 ukončeno. Přepočtový faktor: µg/L = µg/g x 5. Normální hodnota < 15 µg/g.

Pokyny pro pacienty: INL/0486/01 Odběr stolice na stanovení hemoglobinu

Nově je možno biochemická vyšetření stolice (tj. stanovení hemoglobinu a pankreatické elastázy) požadovat pomocí elektronické žádanky ve WM. Upozorňujeme, že žádanky obsahující tato vyšetření je nutné tisknout teprve „v době existence vzorku.“


6. 5. 2020 Změna referenčních mezí vybraných koagulačních parametrů
Od 6. 5. 2020 dochází k úpravě referenčních mezí v některých věkových kategoriích u metod Fibrinogen (P), Antitrombin (P), Faktor V (P), Faktor VIII (P), Faktor IX (P), Faktor XII (P), Protein C aktivita (P).
Nově poskytuje hematologická laboratoř v borském areálu FN Plzeň vyšetření metody Anti Xa/LMWH. Režim vyšetření je 7dnů v týdnu/24 hodin denně.


5. 5. 2020 Albumin v moči – změna názvu
Od 5. 5. 2020 se ve WM a na elektronické žádance mění název mikroalbuminurie na albumin v moči. Preferuje se stanovení z druhé ranní moče (případně náhodný vzorek) a poměr albuminu v moči k močovému kreatininu (ACR). ACR se při indikaci albuminurie vypočítá automaticky. Sběr klidové noční moče a vyjadřování odpadu v µg/min se již neprovádí. Pokud využíváte stanovení odpadu albuminu v rámci hodnocení odpadu proteinu, je nutno doplnit diurézu/24 h (při sběru kratším než 24 h se odpad nevypočte).
Více informací zde: Albumin (U), Albumin/kreatinin (ACR) (U)


15. 4. 2020 Index paO2/FiO2, anion gap
Od 14. 4. 2020 jsme zavedli automatický výpočet indexu paO2/FiO2  jakožto ukazatele plicní dysfunkce při požadavku na vyšetření ABR a krevních plynů z arteriální krve. Dále je u všech vyšetření ABR vydáván parametr anion gap (AG, aniontové okno) - ukazatel charakterizující metabolickou složku ABR. Pokud při prohlížení výsledků ve WM používáte vlastní konfigurace výsledkového listu jen s vybranými metodami, bude třeba výpočty přidat do používaných konfigurací.

Více informací o výpočtech zde: paO2/FiO2 index (B) ; Anion gap


17. 3. 2020 Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku
Na vyšetření ABR (kapiláry, stříkačky) a amoniaku (Vacuette s fialovým víčkem) zasílejte materiál zabalený v namraženém modrém chladicím gelu a zajištěný gumičkou. Gel musí mít teplotu kolem 0°C, ideální je pouze krátkodobé namražení, kdy gel zůstává ohebný. Kapilára musí být uložena v plastové zkumavce. Materiál zchlaďte bezprostředně po odběru a urychleně zašlete do laboratoře. Chladicí gely označte číslem vašeho nákladového střediska z důvodu jejich vracení. Tento způsob transportu platí při použití potrubní pošty, při osobní donášce lze použít i transport na ledové tříšti.

Více podrobností včetně obrazového návodu najdete na této stránce.

Chladicí gely ve skladu SZM: 29001579 Cold-Hot pac 13x14cm


13. 3. 2020 Stanovení interleukinu 6 přebírá ÚKBH, metoda dostupná nepřetržitě
Od 16. 3. 2020 přebírá stanovení interleukinu 6 Ústav klinické biochemie a hematologie. Metoda je nyní dostupná nepřetržitě (provádí se jen na ÚKBH Lochotín), najdete ji na elektronické žádance ÚKBH v sekci Bílkoviny (pod CRP a PCT). Vydávané hodnoty jsou číselně srovnatelné s původní metodou prováděnou na ÚIA, nicméně používáme sety od jiného výrobce a klinicky zanedbatelné odchylky jsou možné.
Referenční meze a cut-off hodnoty jsme dle literatury nastavili následovně:

Hodnota
Jednotka
Poznámka
< 7
ng/L
95. percentil dospělé referenční populace*
100
ng/L
cut-off pro bakteriální infekcia
200
ng/L
cut-off pro sepsi, novorozeneckou sepsia
150 (až 400)
ng/L
cut-off pro infikovanou nekrózu (pseudocystu) pankreatua

  * 100. percentil je 30 ng/L - hodnoty vyšší než 30 ng/L se ve zdravé dospělé populaci nevyskytují; u zdravých novorozenců jsou hodnoty výrazně vyšší (v prvních dnech života kolem 100 ng/L) a rychle klesají
a  cut-off hodnoty jsou jen orientační, se zvyšující hodnotou IL-6 se zvyšuje pravděpodobnost, že jde o závažnou zánětlivou odpověď ev. sepsi.

Podrobnosti k indikaci a interpretaci metody najdete na stránkách ÚKBH.


30. 1. 2020 Zavedení stanovení oxalátů a citrátů v moči pro posouzení rizika vzniku urolitiázy pro všechna oddělení
Vyšetření se provádí ze sbírané moče a je možno jej požadovat pomocí elektronické žádanky. Ve skupině „Urolitiáza metafylaxe“ je třeba vybrat možnost „sběr“ v případě sběru moče,nebo „jednorázově“ v případech, kdy není sběr možný (někteří pediatričtí pacienti apod.). Skupiny obsahují další stanovení nezbytná pro posouzení rizika vzniku urolitiázy (koncentrace kalcia, magnézia, fosfátů, kyseliny močové, kreatininu v krvi a moči, pH čerstvé moče).

Doporučená sběrná nádoba: Odběrový systém ÚKBH (Objednávky SZM, kód 2456471).

Konzervační činidlo 10 ml 10% roztoku thymolu v izopropanolu možno objednat z lékárny FN (Intranet FN → Objednávky léky → Použít filtr „MS“ → položka „UKBH – konzervační činidlo urolitiáza 10 ml“).

Podrobnosti ohledně sběru moče jsou uvedeny v Řízené dokumentaci FN Plzeň.

Další informace o stanovení koncentrace citrátů a oxalátů jsou k dispozici na webu ÚKBH, viz citráty a oxaláty. Vyšetření se provádí obvykle 1x za 14 dní. V případě otázek volejte na 4243 nebo mailem na brozp@fnplzen.cz.


23. 10. 2019  Zrušení stanovení glykémie z kapilární krve na laboratorních glukometrech
Od 1. 11. 2019 rušíme v laboratoři klinické biochemie Lochotín i Bory stanovení glykémie z kapilární krve (odběr do mikrozkumavky se systémovým roztokem) z důvodu minimálních požadavků po zavedení měření glykémie na POCT glukometrech firmy Roche.

Možnosti stanovení glykémie:
Metoda
Materiál (odběr)
Měřicí rozsah (mmol/L)
POCT glukometry Roche
Kapilární  krev
1,5-33
(pozn.: nejrychlejší   stanovení v laboratoři)
Kapilára, stříkačka Radiometer
(příp. Vacuette zelená/fialová)
0,5-60
(nelze dále ředit)
Vacuette zelená/červená/šedá
0,1-138
(zahrnuje automatické ředění 3x)

5. 9. 2019 Sledování doby stability vzorku; žádanky na speciální hematologické vyšetření
Od 5. 9. 2019 je uvedeno překročení doby stability vzorku na výsledkovém listu i u všech koagulačních vyšetření a vyšetření funkcí trombocytů. Sleduje se čas odběru biologického materiálu (uvedený na žádance) a čas doručení na centrální příjem ÚKBH. Při překročení doby stability vzorku je na výsledkovém listě uvedena automatická laboratorní poznámka o možném ovlivnění výsledku: „Doba mezi odběrem a přijetím vzorku do laboratoře nad 2 hodiny – možné ovlivnění laboratorních výsledků, je-li čas odběru uveden správně.“ Správné vyplňování časů odběru v elektronické žádance je uvedeno v oznámení ÚKBH biochemie z 2. 8. 2019.

Připomínáme, že ke správnému hodnocení funkcí destiček a speciálních hemokoagulačních vyšetření (panelů) je potřeba vyplnit ve WinMedicalcu žádanku buď na klinickou událost „159 Vyšetření funkcí trombocytů“ nebo „013 Hemokoagulační vyšetření“ s popisem klinického stavu pacienta, důvodem vyšetření a léčbou, která by mohla mít vliv na výsledky měření. Bez správně vyplněné žádanky nemůže laboratoř výsledky správně hodnotit. Statimové vyšetření hemokoagulačních panelů (např. dif. dg. patologického APTT) je potřeba domluvit s hematologem ÚKBH.


1. 8. 2019 Transport biologického materiálu, správný čas odběru
Od 1.8.2019 je na výsledkovém listě při dvouhodinovém překročení doby mezi uvedeným časem odběru biologického materiálu a časem doručení do biochemické laboratoře u analytů nestabilních v plné krvi uvedena automatická laboratorní poznámka o možném ovlivnění výsledku.
„Doba mezi odběrem a přijetím vzorku do laboratoře nad 2 hodiny – možné ovlivnění laboratorních výsledků, je-li čas odběru uveden správně.“
Týká se těchto vyšetření: glukóza (odběr bez NaF), draslík, fosfor, LDH, kys. listová, homocystein, levetiracetam, lamotrigin, amoniak, ABR a krevní plyny (+ ionizovaný vápník, glukóza, laktát v plné krvi), moč chemicky a morfologicky, vyšetření punktátu.
Aby bylo toto opatření smysluplné, je nutné zajistit správné vyplňování časů odběru. Postup se liší podle organizace práce na ZOK:
1. žádanku vyplňujete a/nebo tisknete těsně před odběrem => časem odběru je čas vyžádání nebo tisku (vyplňuje se automaticky)
2. žádanku vyplňujete a tisknete předem
=> pak je nutné vyplnit čas odběru na druhé záložce elektronické žádanky (viz. obr.)
Před odběrem krve je třeba zkontrolovat správné vyplnění času odběru, v případě nesrovnalosti ručně vepsat skutečný čas odběru na předem vytištěnou žádanku. Při uvedení pozdějšího času odběru, než je čas doručení do laboratoře, nelze materiál včas zpracovat. Vyplnění pole „Provést nejdříve“ značně komplikuje přijímání žádanek a včasné zpracování materiálu. Pokud pro vaši vnitřní potřebu toto pole vyplňujete, je třeba zadat čas 00:00 (viz. obr.).


17. 7. 2019 Konziliární činnost pro FN (BIOCHEMIE)
Pro konzultaci s lékařem klinické biochemie (nebo vedoucím služby) mohou zaměstnanci FN využívat mobilní telefon, který bude dostupný 24 hodin denně.
 zkrácená volba z pevné sítě FN: *230


10. 7. 2019 Odběr punktátu na pH
pH punktátu nově vyšetřujeme přesnější metodou pomocí pH metru. Na stanovení je třeba odebrat alespoň 2 mL punktátu do injekční stříkačky bez vzduchových bublin a okamžitě doručit do laboratoře. Na ostatní vyšetření odeberte také alespoň 2 mL punktátu do čisté močové Vacuette zkumavky s kulatým dnem a žlutým víčkem.


20. 6. 2019 - Ředění vzorků na stanovení erytropoetinu
Při nutnosti vyčíslit koncentraci erytropoetinu nad horní hranici měřicího rozsahu (posouzení vhodnosti léčebného podávání EPO), prosím požadujte na elektronické žádance metodu EPO >200 (MDS) (na žádance hned pod metodou Erytropoetin).


1. 6. 2019 - Změna referenčních mezí - agregace destiček impedančně (Multiplate)

Metoda Dříve Nyní
Agregace destiček po ADP – impedančně 30-70 U 38-141 U
Agregace destiček po ASPI – impedančně 40-140 U 86-162 U
Agregace destiček po TRAP – impedančně 50-140 U 97-159 U

Cut-off pro hodnocení protidestičkové léčby se nemění.

Pro metodu APC rezistence se rozšiřuje cut-off  2,28 pro hodnocení již od 6 měsíců věku (původně od 18 let).


11. 1. 2019 - Změna náběrových zkumavek pro vyšetření agregace destiček impedančně (Multiplate)

Po spotřebování stávajících zkumavek Hirudin Blood Tube 3.0 mL je nutné používat pro vyšetření Multiplate nově doporučené zkumavky Sarstedt S–Monovette® 1,6 mL Hirudin. Zkumavky budou plynule nahrazeny cestou SZM. Odběr krve do zkumavek Sarstedt s hirudinem je stejný jako do Sarstedt ThromboExact. Referenční rozmezí a cut-off pro hranici účinnosti léčby se nemění.