O nás

 

ÚKBH dnesHistorieOdkazy

 

Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH)

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni vznikl 1. února 2003 spojením dvou samostatných pracovišť:

  • Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni a
  • Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice v Plzni.

Vzniklo tak největší laboratorní pracoviště ve FN Plzeň, zajišťující klinicko-biochemická
a hematologická vyšetření pro oba areály nemocnice i ambulantní služby v oblasti klinické hematologie a poruch metabolismu. V ÚKBH vedle sebe zcela autonomně existují a rozvíjejí se dvě odbornosti: klinická biochemie a klinická hematologie. Spojení v jednom ústavu však umožnilo využít všechny výhody konsolidace laboratorní části, jako je společné využívání některých prostorů, přístrojové techniky, personálu či společná databáze.

Dne 1. 1. 2006 se původní Vojenská nemocnice v Plzni stala nedílnou součástí Fakultní nemocnice. Došlo i ke spojení ÚKBH a Oddělení klinických laboratoří VN a posílené pracoviště ÚKBH v areálu FN Plzeň-Bory převzalo péči o lůžka i ambulantní nemocné bývalé VN.

ÚKBH je společné zařízení Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni. Je umístěn v obou areálech Fakultní nemocnice v Plzni (Lochotín a Bory). Plní tři základní povinnosti: léčebně preventivní péči, pedagogickou činnost a vědecko-výzkumnou činnost.

Zdravotnická část ÚKBH je členěna na laboratorní a ambulantní pracovní úseky. V obou areálech jsou následující laboratorní úseky:

  • úsek biochemie;
  • úsek hematologie.

Ambulantní služby jsou zajišťovány v rámci dvou úseků v areálu FN Plzeň-Lochotín; jsou to:

  • hematologická ambulance (včetně denních lůžek a dispenzárního centra pro hemofiliky);
  • ordinace pro poruchy metabolismu.

Úkoly ÚKBH jsou následující:

1. Léčebně preventivní péče. Laboratoře ÚKBH zajišťují provádění širokého spektra laboratorních metod klinicko-biochemických a hematologických včetně metod speciálních. Provádějí základní toxikologická vyšetření u akutních otrav a toxikomanů a vyšetření v rámci průmyslové toxikologie pro celý západočeský region. K dalším vyšetřením patří stanovení hladin léků včetně farmakokinetického zhodnocení, stanovení hladin některých hormonů a vitaminů, komplexní analýza mozkomíšního moku, vyšetření močových konkrementů a komplexní sérologická a molekulárně biologická diagnostika virových hepatitid. Hematologické laboratoře ÚKBH provádějí komplexní diagnostiku poruch hemokoagulace (krvácivé i trombofilní stavy) a morfologické vyšetření krevních buněk včetně punktátu kostní dřeně.

Hematologický úsek ÚKBH je jedním z šesti center pro léčbu dospělých nemocných s hemofilií v České republice (Hemophilia Treatment Center, HTC). Centrum úspěšně prošlo auditem dne 20. 9. 2011. Zároveň funguje jako centrum pro poruchy hemostázy; poskytuje veškeré služby od diagnostiky závažných krvácivých i trombotických stavů až po jejich léčbu.

Práce ÚKBH je organizována pomocí sítě laboratorního informačního systému s přímým napojením analyzátorů a propojením se sítí klinických pracovišť. Plně automatizovaná je i preanalytické fáze (označení vzorků čárovými kódy, automatické čtení žádanky, u většiny vzorků pak zadávání požadavků a jejich přenos do laboratoře pomocí tzv. elektronické žádanky, odstředění, třídění a příprava alikvotů pomocí preanalytické linky). Přímý přenos výsledků do klinického informačního systému je samozřejmostí. ÚKBH je napojen na celostátní systémy kontroly kvality v biochemii, hematologii i sérologii a na mezinárodní systémy kontroly kvality speciálních biochemických a hematologických analýz.

Rozsah laboratorní činnosti ukazuje nejlépe počet prováděných analýz. Živě je prováděno více než 400 různých metod. ÚKBH pracuje pro 1818 lůžek FN v Plzni (včetně 141 lůžek resuscitačních a intenzivní péče), dále rozsáhlé odborné ambulance FN a mnohá extramurální zdravotnická pracoviště. Specializovaná laboratorní vyšetření provádí pro Plzeňský kraj, zčásti i pro kraj Karlovarský.

V ambulantní části poskytuje ÚKBH komplexní ambulantní služby nemocným s poruchami krvetvorby i hemokoagulace (ve smyslu krvácivých i trombofilních stavů). Dispenzarizuje nemocné s hemofilií v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje. Na dvou denních lůžkách je možné ambulantně léčit nemocné s hematologických onemocněním včetně podávání krevních přípravků a speciálních krevních derivátů. Pracovníci ÚKBH se specializací v klinické hematologii řídí i léčbu nemocných se závažnými poruchami hemokoagulace během jejich hospitalizace ve FN.

V rámci ÚKBH funguje také Ordinace pro poruchy metabolismu a odvykání kouření. Zde se provádí diagnostika a léčba metabolických poruch (zejména těch, které jsou rizikovými faktory aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění). Jsme specializované pracoviště projektu MedPed, který pečuje o pacienty s vrozenou poruchou metabolismu cholesterolu. Dále se zabýváme léčbou obezity a jejích komplikací a poskytujeme poradenství a léčbu pacientům závislým na tabáku.

2. Pedagogická činnost. Pracovníci ÚKBH zajišťují výuku klinické biochemie studentů 5. ročníku LF včetně výuky v anglickém jazyce a podílejí se na výuce patobiochemie v ročníku čtvrtém. Dále se do roku 2004 vyučoval předmět laboratorní metody u bakalářského studia ošetřovatelství na LF, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě. Inovace výuky byla obsahem několika grantů Fondu rozvoje vysokých škol. Od školního roku 2001/02 jsou na ústavu vychováváni doktorandi v oboru biochemie a patobiochemie. Řadu let je ÚKBH garantem výuky klinické biochemie na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. V rámci západočeského regionu je ÚKBH i centrem postgraduálního studia, spolupracuje v pořádání kurzů a školicích míst s Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dříve Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, IDVPZ) v Brně. Pracovníci ÚKBH se podílejí také na výuce odborných předmětů ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Pracoviště je akreditováno pro přípravu lékařů v oboru klinická biochemie a hematologie a transfúzní lékařství, dále pro praktickou přípravu bioanalytiků a zdravotních laborantů v oboru klinická biochemie. Hematologický úsek ÚKBH zajišťuje výuku zdravotních laborantů na SZŠ, VOZŠ a ZČU. Na praktické výuce se podílejí bioanalytici a atestované laborantky specialistky.

3. Vědecko-výzkumná činnost je podložena řešením vlastních grantů i významným podílem na grantech klinik a ústavů LF UK v Plzni i jiných fakult UK. Významný je podíl ústavu na řešení Programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy "Náhrada, podpora a regenerace funkce některých životně důležitých tkání a orgánů" (projekt P36), projektu "Centrum výzkumu infekčních onemocnění, FIND" (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, financováno z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj), proggramu Cooperatio i dalších výzkumných aktivit Lékařské fakulty UK v Plzni. Pracovníci ústavu se aktivně podílejí na činnosti Laboratoře všeobecné biochemie a hematologie Biomedicínského centra LF UK v Plzni. Výzkum ÚKBH je zaměřen na studium působení volných radikálů při vzniku, průběhu a rozvoji komplikací závažných chorob, mezi něž patří např. ateroskleróza, zhoubné nádory, diabetes mellitus aj. Dále se výzkumné aktivity soustřeďují na studium nových rizikových faktorů aterogeneze a metabolických odchylek u nemocných v konečné fázi selhání ledvin.

 

https://cuni-cz.zoom.us/j/93829421507