Odborný životopis prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc.

Datum narození: 25. 7. 1951

E-mail: racek@fnplzen.cz

Vzdělání pregraduální

Maturita: Střední všeobecně vzdělávací škola v Plzni v r. 1969         

Vysoká škola: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, všeobecný směr (1969 – 75)

Postgraduální vzdělání: specializace v klinické biochemii 1. stupně (1978) a 2. stupně (1981)
v Institutu pro postgraduální vzdělávání (IPVZ) v Praze

Externí aspirantura: 1982 – 1985 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze; téma práce: „Biosenzor pro stanovení laktátu“ – kandidát lékařských věd (CSc.) v oboru biochemie

Habilitace: na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni (1991); téma dizertační práce: „Buněčné biosenzory v klinické biochemii“ – docent biochemie

Jmenovací řízení: na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni (1997) – profesor klinické biochemie

Doktorská dizertace na téma „Antioxidanty a ovlivnění oxidativního stresu“ obhájena na 1. lékařské fakultě UK v Praze v r. 2001, získán titul doktor lékařských věd (DrSc.), obor vnitřní nemoci

Registrován v registrační komisi EC4 jako: European Specialist in Laboratory Medicine (EurSpLM)

Zaměstnání: Fakultní nemocnice v Plzni, oddělení klinické biochemie, tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – od r. 1975 dosud, od r. 1981 jako zástupce primáře, od r. 1991 jako primář Oddělení klinické biochemie.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky – od ledna 1997 od prosince 2021 jako vedoucí ústavu; ten byl v r. 2003 přejmenován na Ústav klinické biochemie a hematologie, od října 1997 do ledna 2021 současně vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie; od ledna 2022 zástupce vedoucího Ústavu klinické biochemie a hematologie pro výchovnou  a vzdělávací činnost

Členství: člen a předseda (2015 - 2022), od r. 2022 místopředseda výboru České společnosti klinické biochemie (ČSKB); člen výboru Spolku lékařů v Plzni; člen České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB), člen redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus; v letech 2016 - 2022 člen Working Group Register v rámci EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine); čestný člen vědecké rady Lékařské fakulty UK v Plzni; místopředseda akreditační komise MZ pro obor klinická biochemie; člen a školitel oborové rady 04 Biochemie a patobiochemie v rámci postgraduálního doktorského studia biomedicíny; člen American Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (AACC); předseda Národní koordinační komise Labtest On Line, člen oborové komise České lékařské komory pro klinickou biochemii

Znalost jazyků: aktivně anglicky a rusky, pasivně německy

Publikace

články v recenzovaných časopisech  351, z toho 105 v časopisech s IF
učební texty      3
monografie      8
kapitoly v monografiích    13
vynálezy      3
citovanost (SCI) 2074; bez autocitací: 1982
citovanost (Scopus) 2345
H-index     26 (SCI); 25 (Scopus)